ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


วิธีจองทัวร์

ขั้นตอนการจองและการให้บริการ

1.  ในการจองทัวร์ ผู้เดินทางต้องสอบถามที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อน หากมีที่นั่งว่าง จึงนำสำเนาหน้าพาสปอร์ตของท่าน พร้อมแจ้งเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการ Booking

2.  จากนั้น รอเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการสำรองที่นั่ง พร้อมกับรอรับใบยืนยันการจองทัวร์(Invoice) ทางเมล์ หรือทางช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ (กรณีมีการยื่นขอวีซ่าจัดเตรียมเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ)

3.  ชำระค่าบริการ ตามกำหนดการชำระ และบัญชีที่ที่ระบุไว้ใน Invoice เท่านั้น บัญชีจะส่งใบสำคัญรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าบริการ

4.  ก่อนการเดินทาง 5-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ลูกค้าทางเมล์

 

สำคัญมาก เอกสารอินวอยของแฮปปี้ ดีลักซ์ทัวร์ ใช้บัญชีรับเงินของ นางสาวศรันญา แสนคำ ในการรับเงินเท่านั้น หากเอกสารอินวอยระบุแจ้งเป็นบัญชีอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี บัญชี เลขที่
กรุงเทพ ท่าแพ - เชียงใหม่ นางสาวศรันญา  แสนคำ ออมทรัพย์ 251-458279-6
กสิกร บิ๊กซี2 - เชียงใหม่ นางสาวศรันญา  แสนคำ ออมทรัพย์ 862-216030-8
ไทยพาณิชย์ โลตัสจรัญสนิทวงศ์ นางสาวศรันญา  แสนคำ ออมทรัพย์ 192-228969-7

 หมายเหตุ ไม่รับชำระผ่านบัตรเครดิต (ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ)

 

 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

- ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง  ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

- การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท  ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

- ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.